GENEL BİLGİLER

I-KURULUŞ VE GELİŞME
17 Mart 2006 gün ve 2611 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemizin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı hizmetlerini bir süre KTÜ tarafından tedviren sürdürülmüş, Haziran 2007'den itibaren Üniversite bünyesinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının oluşturulmasıyla birlikte, hizmetler Üniversitemiz bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.
 
II-AMAÇ VE HEDEFLER
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak; kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere mali yönetimimizin yapısını güçlendirmek, ödemeler dâhilinde mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını temin etmek suretiyle Üniversitemizde her alanda hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak başta gelen amaçlarımızdandır. Bu nedenle Dairemiz, sorumluluk alanındaki hizmet ve faaliyetlerini ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmek için; insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tüm teknolojik imkânlarla donatılmış, ilkeli, konusunda uzman ve girişimci personeliyle örnek bir birim olmayı hedef almaktadır.
 
Üniversitemizin gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için öncelikle ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımlarının karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu hızlı büyüme içerisinde Üniversitemizin destek hizmetlerini yürütmektedir.