MİSYONUMUZ

 • Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerden gelen taleplere göre, gereksinim ve ihtiyaçları cari ve yatırım olmak üzere bütçeleştirerek taslak halinde hazırlar. Hazırlanan cari ve yatırım taleplerini içeren bütçe taslağını, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek,
 • Maliye, YÖK, DPT Müsteşarlığındaki bütçe görüşmelerine katılmak,
 • Bütçe Kanunlaştıktan sonra ilgili mali yılı içinde Bütçe Uygulama Talimatları ve Ayrıntılı Harcama Cetveli dâhilinde yetki alanındaki; ödenek harcamalarının takibini, yıl içi bütçe değişikliklerini, ek ödenek taleplerini, özel ödenek kayıtlarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
 • Rektörlük ve bağlı birimlerindeki akademik ve idari personelin tüm cari giderlerinin (tedavi, yolluk, hizmet alımları, haberleşme ve ulaşım, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları vb.) tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı satınalma ve ihale süreçlerine ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek,
 • Hizmet alımı yoluyla ihale edilen, Üniversitemiz yerleşkelerinin çevre ve bina temizlikleri ve Personel taşımacılığı hizmetlerinin şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 • Lojman giriş çıkış işlemlerini yürütmek,
 • Üniversitemiz tapulu ve tahsisli Menkul ve Gayrimenkul kiralama işlemlerini yürütmek elde edilen gelirlerin bütçe ile ilişkilendirilmesini sağlamak,
 • Başkanlığımız birimlerinden hizmet alan, Üniversitemizin diğer birimleri ve üçüncü şahısların ve kurum veya kuruluşların memnuniyetlerini sağlamak.
 • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
 • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
Herhangi bir insan, zamanını nasıl sarf edeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini düşünür…