BEDİRHAN KARAKOL

BEDİRHAN KARAKOL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

HÜSEYİN CİVELEK

Görev ve Sorumlulukları

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yükleniciler ile düzenlenen sözleşmeleri Daire Başkanı imzasından önce kontrol etmek,

Akaryakıt, kalorifer yakıtı, LNG ve elektrik alımları ile ilgili hakedişleri kontrol edip imzalamak,

Birimlerden gelen talepleri, Daire Başkanı ile değerlendirerek alımı düşünülen mal, hizmet ve araç-gereçlerin ödenekler göre planlamasını yapmak,

Birimlerin ihtiyaçları (Mal, Hizmet, Bakım-Onarım) ile ilgili yazışmaları yapmak, birim ihtiyaç tabloları kontrol etmek ve gelen taleplerin takibini yapmak,

Daire Başkanının talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak, rapor ve doküman hazırlamak,

DMO (Devlet Malzeme Ofisi)’dan temin edilecek malzemelerin alımları alım sürecini takip etmek,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak ve kontrol etmek,

DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi ) yatırım projeleri kapsamında yapılan alımları sürecini takip etmek,

Geçici ve Kesin teminatları iade işlemlerini takip etmek,

Hazırlanan piyasa fiyat araştırması/yaklaşık maliyete göre alımın türüne karar vermek,

Her türlü mal ve hizmet alımlarının; açık ihale, belli istekliler arasında veya pazarlık usulü ile ihale sürecini kontrol etmek,

İhale ilanını kontrol etmek, KİK bülteni ve yerel gazete ilan sürecini takip etmek,

İhale ile ilgili EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sistemi üzerinden hazırlanan teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarılarını kontrol etmek, ihale sürecini takip edip yönetmek,

İtirazları değerlendirmek ve cevaplamak,

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin a,b,c ve d bentleri kapsamında doğrudan alımları parasal limitlere göre planlayarak harcama yetkilisinin onayına sunmak,

Merkez ve ilçelerimizde bulunan birimlerin kalorifer yakıtı, LNG ve jeneratör yakıtı ihtiyaçlarının sevkiyat organizasyonunu yapmak,

Mevcut araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) üzerinden oluşturulan harcama talimatını ve ödeme emirlerini kontrol edip imzalamak,

Onay belgesi, yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri onaylayarak Harcama Yetkilisinin (Daire Başkanı) onayına sunmak,

Satın alma ile ilgili tutanakları ve komisyon kararlarını kontrol edip Daire Başkanının onayına sunmak,

Yapılan ihalelerle alakalı ön mali kontrol sürecini takip etmek,

Yürütülen faaliyetlere ilişkin Daire Başkanına düzenli olarak bilgi vermek, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunları Daire Başkanına iletmek,