EMRAH HİSOĞLU

EMRAH HİSOĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

Görev ve Sorumlulukları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yükleniciler ile sözleşme düzenlemek,

Akaryakıt, Kalorifer yakıtı, LNG ve Elektrik alımları ile ilgili hakedişleri düzenlemek,

Alınan malzemelerin Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,

Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Daire Başkanının onayına sunmak

Birimlerin ihtiyaçları (Mal, Hizmet, Bakım-Onarım) ile ilgili yazışmaları yapmak, birim ihtiyaç tabloları hazırlamak ve gelen taleplerin takibini yapmak,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak, kontrol etmek ve raporlamak,

DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi ) yatırım projeleri kapsamında yapılan alımları takip etmek ve raporlamak,

Firmaların talepleri doğrultusunda İş Deneyim/Bitirme Belgeleri düzenlemek,

Geçici ve Kesin teminatları iade etmek ve yazışmaları yapmak,

İhale ilanı hazırlanmak, KİK bülteni ve Yerel Gazete ilan bedellerini ödemek,

İhale ile ilgili EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sistemi üzerinden teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarısı hazırlanmak, takip etmek ve ihaleyi sonuçlandırmak,

İhale komisyonu oluşturmak,

İtirazları değerlendirmek ve cevaplamak,

Kamu İhale Kanunu uyarınca tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Laboratuvar cihazı, akaryakıt, kalorifer yakıtı, LNG, elektrik, mobilya ve her türlü mal ve hizmet alımlarının; açık ihale, belli istekliler arasında veya pazarlık usulü ile ihalelerini yapmak,

Merkez ve ilçelerimizde bulunan birimlerin Kalorifer Yakıtı, LNG ve Jeneratör yakıtı ihtiyaçlarının takibini yapmak,

Mevcut araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) üzerinden harcama talimatını oluşturulup ödeme emirlerini hazırlamak, ilgili firmalara ödemelerini yapmak ve takip etmek,

Onay belgesi, yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,

Ödemelerle alakalı taahhüt dosyası hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

Satın alma ile ilgili tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlamak,

Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine “Harcama Bilgi Girişi” yapmak, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onaylatmak,

Yapılan ihalelerle alakalı ön mali kontrol evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek,

Yürütülen faaliyetlere ilişkin Daire Başkanına düzenli olarak bilgi vermek, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Daire Başkanına iletmek,

Yürütülen faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Daire Başkanına iletmek,